Strategisk plan 2019

Elevene våre skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø. Vi er opptatt av å jobbe systematisk og preventivt for at alle elever skal trives på skolen. Vi fokuserer på gode sosiale ferdigheter og karaktertrekk. Elever og voksne på skolen skal være; respektfulle, ansvarsfulle, utholdende, skapende og engasjerte. R-A-U-S-E.

Alle voksne på skolen har ansvaret for å bygge positive relasjoner til elevene gjennom å bry seg, vise interesse, være støttende og ha forventninger til hver enkelt elevs faglige og sosiale utvikling. Alle klasser har en fast time i uken hvor det jobbes preventivt for et godt læringsmiljø gjennom forskjellige programmer. Vi har trivselselever som har ansvar for uteaktiviteter i friminuttene og en stor flott skolegård, men likevel små forhold der "alle kjenner alle."

I 2019 vil vi spesielt fokusere på å heve kvaliteten på skolens spesialundervisningen og utvikle det faglige arbeidet med lesing, skriving og regning på 1.- 7. trinn. Vi vil også forberede oss på innføring av nye læreplaner som skal implementeres høsten 2020.

Som en del av Oslo kommunes satsing på Barnehjernevernet, har skolen innledet et samarbeid med bydel Østensjø, for å etablere et tverrfaglig helsefremmende tilbud i skolens lokaler i skoletiden. En spennende satsing etter en modell av "Glasshuset" på Nordberg skole.

Vi vil i 2019 også være opptatt av å heve kvaliteten på faglige tilbakemeldinger til elevene. Innholdet og hyppigheten av elevsamtaler bil stå sentralt i dette arbeidet. Dette året går vårt arbeid med læringsmiljø og ny overordnet del i læreplanen, RAUSE, over i steg to. Vi ønsker å implementere tankene i RAUSE i større grad inn i fagundervisningen, vurderingsarbeidet om tilbakemeldingene til elevene.  

Vi vil også i løpet av 2019 gjøre interne ombygginger av skolen for å utnytte arealene på en mer hensiktsmessig måte. Dette betyr også at alle klasser vil få et eget fast klasserom.