Tilpasset opplæring og spesialundervisning

ppt

Spesialundervisning kan defineres som særskilt tilrettelagt undervisning, som skal hjelpe elever med spesielle behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet. Hvordan skolen ivaretar elevenes faglige og sosiale utvikling innenfor rammen av ordinær opplæring, er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning.

Hvem gjør hva?

Foreldre er viktige samarbeidspartnere med skolen. Foreldre kjenner barnet og ser det på andre arenaer enn skolen gjør. Hvis du opplever at barnet ditt ikke har det bra på skolen (faglig eller sosialt) er det i hovedsak barnets kontaktlærer du tar kontakt med. Kontaktlærer kan si mer om hvordan eleven er på skolen, faglige styrker/utfordringer og hvordan eleven mestrer det sosiale. Kontaktlærer kan også be om hjelp og støtte fra blant annet sosiallærere og spesialpedagogikk-koordinator.

Skolen har et ressursteam (R-team) som ledes av spesialpedagogikk-koordinator på 1-7 og av sosiallærer på 8-10. I R-team sitter en fra skolens ledelse, spes.ped.koordinator, rådgiver fra PPT (se beskrivelse av PPT nedenfor), sosiallærer og helsesykepleier. På u-trinn er også skolens rådgiver med. De ulike personene kalles inn ut fra agenda. Her kan blant annet tilrettelegging og oppfølging rundt elever drøftes. Før sak blir tatt opp i R-team, innhenter kontaktlærer samtykke fra foresatte.  

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Hva: Når skolene (i samarbeid med foreldrene) mener at elevene ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, kan PPT kontaktes for en vurdering av elevens vansker og utredning av utbytte av opplæringen. PPT er rådgivende og sakkyndige instans for skolen.

Hvorfor: Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte. For eksempel: Mistanke om forsinket utvikling, språk- og kommunikasjonsvansker, lærevansker (fagvansker, konsentrasjonsvansker), atferd som utfordrer, sosio- og emosjonelle vansker eller funksjonshemming.

Hvordan: PPT samarbeider med skolen for å tilrettelegge undervisningen etter den enkelte elevs forutsetninger og behov. PPT kan også gi råd og veiledning til foreldre. PPT utreder (samtaler, observerer, tester) og utarbeider en sakkyndig vurdering, der de anbefaler hvordan tilrettelegging av opplæringen kan gjøres. De kan også gi sakkyndig tilråding ifht. utsatt/fremskutt skolestart, spesialundervisning, fritak for opplæringen og elever som søkes inn med fortrinnsrett til videregående skole. Det er skolen v/ rektor som gjør et enkeltvedtak i denne type saker, ikke PPT.

Får skolen flere midler ved spesialundervisning?

Når skolen gjør et vedtak om spesialundervisning, skal skolen oppfylle vedtaket innenfor de faglige og økonomiske rammene som allerede er tilgjengelig. Et vedtak om spesialundervisning gir ikke økte ressurser til skolen. Det kan bety at skolen må omfordele sine ressurser. I noen tilfeller må skolen innhente veiledning eller kompetanse fra andre instanser, for å ivareta elevens vedtak. Dette kan for eksempel være kurs i spesifikke vanskeområder eller veiledning fra utadrettet tjenester i Utdanningsetaten.

Vedtak om spesialundervisning; hvordan kan det se ut?

Dersom en elev har behov for spesialundervisning, fatter skolen et enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndige vurdering fra PPT. Enkeltvedtaket sier noe om innhold, omfang, organisering av undervisningen og elevens behov. Skolens organisering av lærerressurser, gruppestørrelser osv., har innvirkning på vedtakets omfang. Foreldrene/eleven har klagerett på enkeltvedtaket.

Individuell opplæringsplan (IOP)

Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, får en individuell opplæringsplan. En IOP bygger på det som er fastsatt i enkeltvedtaket og er skolens arbeidsverktøy i opplæringen. IOP skal bidra til å sikre at eleven får et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Den skal vise mål for opplæringen, innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen ellers skal drives. Oslo kommune har utarbeidet en egen mal for IOP. Foreldrene/eleven får en overordnet del av planen og kan komme med innspill til skolen. Skolen utarbeider også en underordnet del som inneholder detaljerte mål og metoder som lærerne arbeider ut fra. På slutten av hvert skoleår skal det skrives en årsvurdering som sendes hjem til eleven/foreldrene.