Strategisk plan

Oppsal skole skal bidra til best mulig faglig og sosial utvikling hos hver enkelt elev og gi kunnskap og erfaringer som forbereder dem på å bli ansvarlige samfunnsborgere. Gjennom arbeid med Overordnet del av læreplanverket, har vi valgt å fokusere på at elever og voksene på skolen skal være Respektfulle, Ansvarsfulle, Utholdende, Skapende og Engasjerte: R-A-U-S-E.

I 2021 skal vi videreføre arbeidet med RAUSE og involvere elevene i utvikling av skolen, både faglig og sosialt. Elevstemmen skal i større grad være premiss for vår virksomhet. Skolen skal ila. 2021 gjennomgå en innvendig ombygging fra baseskole til ordinære klasserom. Det vil også bli tilrettelagt for mer elevfokuserte arealer i kantineområdet og åpnet for elevaktiviteter etter skoletid. Elevenes stemme vil være viktig i utvikling av dette tilbudet.

Dette året vil innholdet i læringsmiljøtimen ha fokus på psykisk helse og nettvett. Vi vil bl.a. nytte oss av ressursene på hjernelæring.no og brukhue.no. For å sikre at alle elever har grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet, skal vi i 2021 rette spesiell fokus på tilpasset opplæring og den første lese- og skriveopplæringen. I forlengelsen av dette skal vi også evaluere og justere innholdet og organiseringen av spesialundervisningen på hele skolen. Vi skal i tillegg ha større oppmerksomhet på dysleksi og avdekking av behov for forsterket tilpasset opplæring.

Fagfornyelsen vil ha fokus gjennom året og det er fortsatt arbeid som står igjen for at LK20 fullt ut skal danne grunnlaget for all undervisning. Sentralt i dette står arbeidet med kjerneelementer og tverrfaglige temaer.