Vår profil

Elevene våre skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. Vi er opptatt av å jobbe systematisk og preventivt for at alle elever skal trives på skolen. Det er viktig for oss at elevene utvikler gode sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. Alle voksne på skolen har ansvaret for å bygge positive relasjoner til elevene gjennom å bry seg, vise interesse, være støttende og ha forventninger til hver enkelt elevs faglige og sosiale utvikling. Alle klasser har en fast time i uken hvor det jobbes preventivt for et godt læringsmiljø gjennom forskjellige programmer. Skolen har et aktivt elevråd, og trivselselever som har ansvar for uteaktiviteter i friminuttene.